​​​​​​​قهرمانان از چیزی در عمق وجودشان ساخته می شوند ; یک اشتیاق ، یک رویا ، یک بینش . آنها باید تا آخرین لحظه استقامت کنند ، باید سریعتر باشند ، باید توانایی و اراده داشته باشند. اما اراده باید قوی تر از توانایی باشد .
تکمیل فرم ثبت سفارش

قهرمانان من